Preparing for Baby's First Car Ride
ReadyPlanet.com
Preparing for Baby's First Car Ride
Preparing for Baby's First Car Ride

8 สัปดาห์ ก่อนถึงวันกำหนดคลอด: เลือก Car seat ที่เหมาะสำหรับลูกน้อยและรถยนต์ของคุณ

          ลูกน้อยของคุณ: ขั้นแรกในการเลือก คาร์ซีท ที่ถูกต้อง คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคาร์ซีทนั้นเหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดหรือไม่ ตามมาตรฐานของยุโรป คาร์ซีทสำหรับเด็กแรกเกิดจะจัดอยู่ในกลุ่ม 0+ และ 0+&1 ซึ่งคาร์ซีทสำหรับเด็กแรกเกิดปกติส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนักของเด็กตั้งแต่ ประมาณ 2.5 กก. ขึ้นไปและมีรูปทรงภายในที่พอดีกับสรีระของเด็กแรกเกิดโดยฌฉพาะ สำหรับคาร์ซีทที่อยู่ในกลุ่ม 0+&1 เช่น Britax First Class Plus นั้น รองรับน้ำหนักของเด็กปกติตั้งแต่แรกเกิดและใช้ได้จนเด็กน้ำหนักประมาณ 18 กก. และยังมี Infant insert ที่ชวยใหคารซีทนั้นมีรูปทรงภายในที่พอดี เหมาะกับสรีระของเด็กแรกเกิดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ถาคุณตองการการใชงานที่สะดวกคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการปกปองมากขึ้น โดยเฉพาะชวงวัยเด็กออน คุณควรที่จะมองหาคารซีทที่เหมาะสมกับเด็กออนโดยเฉพาะ ไดแกรุน Britax Baby Safe Plus SHR II ซึ่งสามารถใชรวมกับรถเข็นเด็กของ Britax ไดหลายแบบ เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทาง นับจากวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาล

           รถยนต์ของคุณ: ควรตรวจสอบกอนวารถยนตของคุณมีอุปกรณพรอมในการติดตั้งคารซีทหรือไม ซึ่งคารซีทโดยทั่วๆไปจะติดตั้งไดกับเข็มขัดนิรภัยที่มากับรถยนต หรือที่เรียกวา 3-Point Belt เชน Baby Safe Plus SHR II และ First Class Plus นอกจากนี้ หากรถยนตของคุณมีระบบ ISOFIX ดวย ก็จะทำใหการติดตั้งคารซีทของคุณนั้นงายขึ้นไปอีก ซึ่งBritax มีคารซีทใหเลือกเพิ่มเติมอีกหลายรุน เชน DualFix และ MaxFix ทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบระบบ ISOFIX ไดจากคูมือที่มีมากับรถยนตของคุณ

 4-8 สัปดาห์ ก่อนถึงวันกำหนดคลอด: ฝึกฝนการติดตั้งและการใช้คาร์ซีท

 - ตรวจสอบกับโรงพยาบาลที่คุณฝากครรภวามีการอบรมเกี่ยวกับคารซีทสำหรับผูที่สนใจหรือไม ถาหากมี คุณควรเขารวมกิจกรรมที่มีประโยชนดังกลาว

- กอนการติดตั้งคารซีท คุณควรอานคูมือติดตั้งและศึกษาอุปกรณภายในรถยนตของคุณที่ตองใชรวมกับการติดตั้ง สำหรับผูผลิตบางรายรวมถึง Britax มีการนำเสนอวิดีโอในสวนของเว็ปไซตหรือ Youtube เพื่อสาธิตวิธีการติดตั้งและวิธีการใชที่ถูกตอง

- ควรทำการฝกติดตั้งคารซีทใหถูกตองในรถยนตของคุณจนคลอง โดยคารซีทสำหรับเด็กแรกเกิดนั้นจะตองติดตั้งแบบหันหนาเขาหาเบาะ (Rearward Facing) จนเด็กน้ำหนักประมาณ 9-13 กก. หรือใหนานที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยจะเริ่มติดตั้งแบบ Forward Facing ไดตอเมื่อเด็กตองอายุไมต่ำกวา 9 เดือนหรือน้ำหนักไมต่ำกวา 9 กก. และคุณควรตองฝกปรับสายทั้งระดับความสูงของสาย, การทำใหสายแนนพอดีและการคลายสายรอบๆ ตัวเด็ก รวมถึงการล็อค,การปลดล็อคสายที่ถูกตองดวย เพราะสิ่งเหลานี้มีความสำคัญมากกับความปลอดภัย

- ควรใสใจเขารับคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานคารซีท เมื่อมีปญหาหรือเกิดคำถามเกี่ยวกับวิธีการใชคารซีทหรือวิธีการติดตั้งที่ถูกตองในชวง 4-8 สัปดาหกอนวันคลอด โดยสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับเด็กที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการจาก Britax ไดที่ ศูนยบริการของ Britax Thailand

ช่วงหลังหลังคลอดและก่อนออกจากโรงพยาบาล: ฝึกการดูแลลูกน้อยของคุณที่นอนอยู่ในคาร์ซีท

           ในชวงนี้ คุณควรนำคารซีทมาไวที่หองพักฟนและฝกฝนการอุมลูกนอยไปใสไวในคารซีทอยางถูกวิธีฝกการปรับความสูงของสายและการรัดสายใหพอดีตัวกับลูกนอยของคุณอยางปลอดภัย อยารอจนวินาทีสุดทายกอนกลับบาน เพราะคุณอาจเรงรีบจนทำใหการติดตั้งผิดพลาดขึ้นได้

1-2 สัปดาห์ หลังจากคลอดแล้ว: ติดตามการใช้คาร์ซีทกับผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์ซีท

            คุณควรเขารวมกิจกรรมการตรวจเช็คคารซีทหรือเขาพบผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับเด็กอีกในชวง 1-2 เดือนหลังจากที่คลอดบุตรเพราะคุณอาจมีปญหาอยางนอยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลังจากใชคารซีทไปไดระยะหนึ่ง หรือลูกนอยของคุณอาจจะโตขึ้นจนทำใหความพอดีของคารซีทนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้Page 1/1
1
[Go to top]